BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “Ô LOAN” CHO SẢN PHẨM SÒ HUYẾT

0 324

Ngày 12 tháng 02  năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 463/QĐ-SHTTvề việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00065 cho sản phẩm Sò huyết Ô Loan nổi tiếng. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Khu vực địa lý bao gồmXã An Ninh Đông, xã An Hòa, xã An Cư, xã An Hiệp, xã An Hải thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

https://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=9C6F50F57A57EC2747258241001B31D6

Leave A Reply

Your email address will not be published.