Đăng ký bảo hộ giống cây trồng

0 74

Thủ tục và thời gian đăng ký giống cây trồng

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký bảo hộ giống cây trồng kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 10-12 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng tại thời điểm thẩm định.

Qui định, qui trình thẩm định đơn giống cây trồng trải qua các giai đoạn sau:

 1. thẩm định hình thức,
 2. Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng;
 3. Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ (gồm thẩm định tính mới; tên giống cây trồng; khảo nghiệm và thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng); và
 4. Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới làm thủ tục cấp  hoặc từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ nếu được cấp bằng.

Các tài liệu cần thiết để nộp đơn:

 • Thông tin chủ đơn (chủ sở hữu giống cây trồng):
 • Thông tin tác giả của giống đăng ký bảo hộ:
 • Tên loài cây trồng (Viết bằng tiếng Việt và tên La tinh)
 • Tên giống đăng ký bảo hộ
 • Địa điểm chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống đăng ký bảo hộ
 • Giống đăng ký bảo hộ được chuyển nhượng cho chủ đơn thông qua hình thức nào:
 • Thông tin kỹ thuật khảo nghiệm DUS theo mẫu tại quy phạm khảo nghiệm DUS của giống cây

Đối với Đơn có đủ điều kiện để hưởng quyền ưu tiên thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ, người nộp đơn phải cung cấp các tài liệu sau:

 • Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đăng ký bảo hộ trước đó;
 • Bằng chứng xác nhận giống cây trồng đăng ký ở hai đơn là một giống: bản mô tả giống, ảnh chụp, các tài liệu liên quan khác (nếu có).
 • Bản sao hợp lệ giấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác

Công việc của chúng tôi:

 • Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký giống cây trồng;
 • Chuẩn bị Đơn và chuyển đến Quý Công ty ký và đóng dấu;
 • Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn;
 • Nhận tất cả các Thông báo từ Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty;
 • Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới);
 • Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);
 • Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới;
 • Tư vấn về việc sử dụng Bằng bảo hộ Giống cây trồng.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.