Một số mức phạt vi phạm bản quyền tác giả

0 227

Vi phạm bản quyền là sao chép lại hay là lưu truyền tác phẩm của người khác mà không xin phép, trái phép hoặc không ghi rõ nguồn và tên tác giả chính thức. Thậm chí trầm trọng là có thể công bố thêm hay gây hiểu lầm là các công trình đó là của mình sáng tạo ra (đạo văn, đạo nhạc). Đây được xem là vi phạm quyền tác giả sở hữu trí tuệ.

Khi một doanh  nghiệp hoặc một cá nhân có hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan thì mức xử phạt vi phạm hành chính là như thế nào?

Để có thể áp dụng mức xử phạt vi phạm bản quyền tác giả hành chính, quý doanh nghiệp cần nêu rõ hành vi vi phạm là hành vi gì, ví dụ như hành vi sao chép, phát tán các tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu tác phẩm hoặc tác giả.

Ngày 16/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định gồm 4 Chương, 43 điều, kế thừa về cơ bản các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 47/2009/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung về xử lý vi phạm bản quyền; điều chỉnh mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả để phù hợp với thực tiễn và các quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2013, thay thế Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 47/2009/NĐ-CP. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra trước ngày 1/7/2013 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

Mức xử phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250.000.000 đồng, đối với tổ chức là 500.000.000 đồng.

Đối với cùng một hành vi vi phạm, khung phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần khung phạt tiền đối với cá nhân.

Ngoài ra, đối tượng vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

  • Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm, tên người biểu diễn.
  • Buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
  • Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường in-tơ-nét và kỹ thuật số.
  • Buộc hoàn trả cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Xem thêm : Dịch vụ xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.