Những điểm giống và khác nhau giữa Sáng chế và Giải pháp hữu ích

0 725

Sáng chế và giải pháp hữu ích là hai thuật ngữ luôn đi cùng với nhau trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Hiện nay có rất nhiều người nhầm lẫn rằng sáng chế và giải pháp hữu ích là một. Đây là nhận định sai lầm về luật sở hữu trí tuệ.

Dưới đây là những thông tin liên quan đến sáng chế và giải pháp hữu ích để giúp người nộp đơn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa sáng chế và giải pháp hữu ích.

  Sáng chế Giải pháp hữu ích
Giống nhau Cả hai đều là những giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình
Khác nhau
  • Đối tượng
Sáng chế là sản phẩm hoàn toàn mới, có tính sáng tạo cao mà người bình thường không thể nghĩ ra được Giải pháp hữu ích là những cải tiến kỹ thuật đơn giản nhằm làm tăng năng suất
  • Tiêu chuẩn bảo hộ
Tính mới Trình độ sáng tạo Khả năng áp dụng công nghiệp Tính mới Khả năng áp dụng công nghiệp
  • Hiệu lực của Văn bằng bảo hộ
Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 (hai mươi) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 (mười) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

Leave A Reply

Your email address will not be published.