Quyền và nghĩa vụ của bên nhận công nghệ

0 226

Việc nhận chuyển giao công nghệ giúp cho bên nhận công nghệ đốt cháy giai đoạn, được sử dụng những công nghệ mới và tiên tiến. Bên nhận công nghệ được phát triển sản phẩm dựa trên những nghiên cứu của bên giao công nghệ.

Quyền của bên nhận công nghệ được quy định như sau:

  • Yêu cầu bên nhận công nghệ thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng
  • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao
  • Được thuê tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật
  • Yêu cầu bên giao công nghệ áp dụng các biện pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên giao công nghệ không thực hiện đúng các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
  • Khiếu nại, khởi kiện vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật
  • Hưởng ưu đãi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Bên cạnh các quyền, bên nhận có các nghĩa vụ sau:

  • Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, bồi thường thiệt hại cho bên giao công nghệ, bên thứ ba do vi phạm hợp đồng
  • Giữ bí mật thông tin trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của đối tác đàm phán
  • Làm thủ tục xin cấp phép chuyển giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
  • Thực hiện nghĩa vụ về tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm :

Leave A Reply

Your email address will not be published.