Bảo hộ sáng chế cho người nước ngoài tại Việt Nam

0 295

Khách hàng thắc mắc: Tôi là Việt Kiều, tôi sáng tạo ra công nghệ xử lý rác thải và muốn đưa công nghệ này vào Việt Nam, tôi có thể bảo hộ sáng chế công nghệ tại Việt Nam không?

Luật sư trả lời: Công nghệ của Quý khách có thể đăng ký dưới dạng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

Nơi nộp đơn: Tất cả các đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế trên lãnh thổ Việt Nam phải được gửi tới Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP).

Chủ đơn là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài phải thực hiện thông qua các đại diện sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Phương thức nộp đơn: Có 2 cách để thực hiện đăng ký sáng chế tại Việt Nam: thông qua con đường cấp quốc gia hoặc theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT – Patent Cooperation Treaty)

Đăng ký theo Hiệp ước PCT chỉ dành cho những bằng sáng chế đã đăng ký ở những nước tham gia Hiệp ước trước khi đăng ký sáng chế tại Việt Nam.

Khi đăng ký ở Việt Nam, ngày nộp đơn ở nước ngoài được công nhận và sử dụng (ngày ưu tiên).

Điều kiện bảo hộ: Công nghệ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: có tính mới; có trình độ sáng tạo; và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Trong trường hợp sáng chế không đáp ứng tiêu chuẩn về tính sáng tạo nhưng có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp thì sáng chế sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

  • Tính mới: Sáng chế được đánh giá là có tính mới nếu như trước ngày nộp đơn, không có một sáng chế giống hệt nào được bộc lộ công khai trong những ấn phẩm trong nước cũng như nước ngoài, được sử dụng hoặc được biết đến rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào ở trong nước cũng như ở nước ngoài, cũng như không có bất kỳ một đơn nào khác yêu cầu bảo hộ sáng chế giống hệt được nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ và  được công bố sớm hơn ngày nộp đơn hay ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định. Lưu ý rằng sự bộc lộ ở đây không hề có một sự giới hạn nào về vị trí địa lý, lãnh thổ hay ngôn ngữ thể hiện mà chỉ bị giới hạn về thời gian bộc lộ.
  • Trình độ sáng tạo: Sáng chế chỉ được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã biết, sáng chế được coi là một bước tiến sáng tạo và không được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.
  • Khả năng áp dụng công nghiệp: Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Xem thêm : Cách đăng ký bằng sáng chế

Leave A Reply

Your email address will not be published.