Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài

0 51

Viêt Nam là thành viên của cả hai văn kiện quốc tế là Thỏa ước và Nghị định thư Madrid nên các doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn 02 hình thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài là nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại từng quốc gia nơi doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá/dịch vụ hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài là việc chủ nhãn hiệu hàng hóa đăng ký quyền được bảo hộ về nhãn hiệu hàng hóa tại các nước khác, nơi họ có nhu cầu xác lập về quyền sở hữu độc quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa.

Nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài

Nguyên tắc lãnh thổ : Nhãn hiệu đăng ký, bảo hộ theo nguyên tắc lãnh thổ, nghĩa là đăng ký ở nước nào đó thì có hiệu lực ở nước đó. Để bảo vệ quyền sở hữu độc quyền đối với nhãn hiệu đó, người ta phải đăng ký bảo hộ với các cơ quan chức năng về Sở Hữu trí tuệ. Việc bảo hộ chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu hàng hóa đăng ký

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên: Điều này thể hiện trong trường hợp các nhãn hiệu nộp đơn đăng ký trùng nhau thì nhãn hiệu sẽ được ưu tiên cho người nộp đơn đầu tiên. Điều này tránh tình trạng ăn cắp, làm nhái, bắt chước các nhãn hiệu đã được bảo hộ. Nguy cơ bị cướp mất nhãn hiệu là rất cao đến từ những doanh nghiệp nước ngoài vốn nắm vững pháp luật về Sở hữu trí tuệ hơn sơ với các doanh nghiệp Việt Nam, chỉ đơn giản bằng cách đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hành hóa trước tiên.

Các doanh nghiệp trong nước cần ý thức được việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài các doanh nghiệp cần kịp thời nộp đơn đăng ký tại quốc gia mình đã và dự định xuất khẩu hàng hóa tới trước khi cá nhân khác có thể đành mất quyền đăng ký đầu tiên.

Các lợi ích kinh tế doanh nghiệp có thể có được sau khi đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

Sau khi nhãn hiệu được đăng ký ở quốc gia sở tại, doanh nghiệp là chủ sở hữu nhãn hiệu có thể dạt được một số lợi ích như sau:

Doanh nghiệp – Chủ sở hữu nhãn hiệu có độc quyền sử dụng nhãn hiệu tại lãnh thổ quốc gia sở tại; quyền độc quyền này có thể chuyển giao cho các chủ thể khác thông qua hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng li xăng (thông qua những hợp đồng này, doanh nghiệp có thể thu được những khoản tiền tương đối lớn).

Sự đảm bảo về giá trị pháp lý tạo ra sự gia tăng giá trị kinh tế của nhãn hiệu;

Tạo ra thế cân bằng khi đàm phán hay cạnh tranh với các doanh nghiệp kinh doanh cùng loại sản phẩm, dịch vụ tại nước ngoài;

Hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt nhãn hiệu tại thị trường quốc gia sở tại, tránh được các chi phí tốn kém cho các hoạt động giải quyết tranh chấp liên quan tới việc xác định chủ sở hữu nhãn hiệu.

Xem thêm : Tư vấn đăng ký nhãn hiệu Việt Nam ra nước ngoài

Leave A Reply

Your email address will not be published.