Hành vi vi phạm bản quyền tác giả

0 68

Quyền tác giả được bảo hộ một cách tự động khi tác phẩm được tạo ra nhưng không có nghĩa nó không bị xâm phạm. Đăng ký bản quyền tác giả nhằm tránh những hành vi xâm phạm bản quyền tác giả. Dưới đây là danh sách những hàng vi được gọi là vi phạm bản quyền tác giả.

 1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
 2. Mạo danh tác giả.
 3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả, đồng tác giả trong trường hợp có đồng tác giả.
 4. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả.
 5. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền (trừ trường hợp có quy định khác).
 6. Làm tác phẩm phái sinh nhưng không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền (trừ trường hợp có quy định khác).
 7. Sử dụng tác phẩm mà không dược phép của chủ thể quyền, không trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất (trừ trường hợp có quy định khác).
 8. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả, hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
 9. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông hoặc các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 10. Xuất bản tác phẩm không được phép của chủ sở hữu quyên tác giả.
 11. Cố ý huỷ bỏ, làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền thực hiện để bảo vệ quyền.
 12. Cố ý xoá bỏ, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
 13. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu biện pháp kỹ thuật để bảo vệ quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình.
 14. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
 15. Xuất khẩu, nhập khẩu bản sao tác phẩm mà không được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép .

Chúng tôi – đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt tác giả thực hiện các công việc sau:

 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền tác giả phải chấm dứt, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại.
 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hành vi xâm phạm quyền tác giả.
 • Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Và đại diện thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan.

=> Vi phạm bản quyền tác giả tại việt nam

Leave A Reply

Your email address will not be published.