Mạch tích hợp bán dẫn là gì?

0 69

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là một đối tượng được bảo hộ theo pháp luật Sở hữu trí tuệ.

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử – với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn và nhằm thực hiện chức năng điện tử.

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn muốn được bảo hộ phải đáp ứng những điều kiện sau:

Tính nguyên gốc:

  • Là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả
  • Chưa đươc những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

Những thiết kế bố trí là sự kết hợp của các phần tử, các mối liên kết thông thường thì được coi là nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc.

Tính mới thương mại: Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký

Tổ chức, cá nhân là tác giả tạo ra thiết kế bố trí, hoặc người đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả tạo ra thiết kế bố trí dưới hình thức giao việc, thuê việc (nếu trong hợp đồng không có quy định liên quan đến quyền tác giả thiết kế) có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ.

Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất cứ nơi nào trên thế giới

Những đối tượng dưới đây không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí:

  • Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn
  • Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn

Leave A Reply

Your email address will not be published.