Một số lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid.

0 61

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là công ty Việt Nam, chúng tôi muốn mở rộng kinh doanh ra nước ngoài và muốn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid, công ty tư vấn có thể hướng dẫn chúng tôi một số quy định về nước chỉ định và yêu cầu về đơn?

Luật sư trả lời: Chúng tôi xin đưa ra một số lưu ý về việc nộp đơn Đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid cho doanh nghiệp  như sau:

+ Yêu cầu đối với Nhãn hiệu nộp đơn theo Nghị Định thư Madrid: Đơn phải được nộp tại Việt Nam.

+ Trong đơn xin đăng ký bảo hộ theo Nghị định thư Madrid, người nộp đơn ngay từ đầu cần phải chỉ định các nước thành viên của Nghị định thư Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ. Nếu người nộp đơn chỉ định các nước ngay từ đầu khi nộp đơn quốc tế thì ngày người nộp đơn vào pha quốc tế cũng sẽ được coi là ngày nộp đơn tại các quốc gia được chỉ định.

Đối với các quốc gia cũng nằm trong hệ thống Madrid mà hiện tại doanh nghiệp chưa đăng ký, doanh nghiệp có thể chỉ định tiếp khi có nhu cầu. Tuy nhiên, khi người nộp đơn muốn bổ sung thêm các nước khác sau ngày nộp đơn quốc tế thì ngày bổ sung nước chỉ định sẽ được xem là ngày nộp đơn tại nước đó mà không phải là ngày nộp đơn quốc tế ban đầu.

Xem thêm : Điều cần biết khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Trên cơ sở những điều nêu trên, chúng tôi nhận thấy Quý công ty nên chỉ định những nước mà Quý công ty sẽ muốn hướng tới trong thời gian ngắn ngay từ khi nộp đơn quốc tế để hưởng ngày ưu tiên sớm. Đồng thời, Quý công ty có thể xem xét bổ sung những nước khác vào thời điểm sau này nếu những nước bổ sung có ý nghĩa thương mại trong hoạt động kinh doanh của Quý công ty (Ngày nộp đơn vào nước bổ sung chính là ngày người nộp đơn xin bổ sung thêm nước cần đăng ký).

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu việt nam ra nước ngoài giúp khách hàng bảo hộ được hàng hóa, dịch vụ của mình tại nước ngoài, xác lập quyền sở hữu đối với hàng hóa đó

Leave A Reply

Your email address will not be published.