Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

0 70

Chủ sở hữu nhãn hiệu đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trong thời gian sử dụng, khi chủ sở hữu giấy chứng nhận khi có nhu cầu thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thì cần phải tiến hành thủ tục nghi nhận sửa đổi nội giấy chứng nhận đăng ký.

Phạm vi dịch vụ tư vấn sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

  • Tư vấn hoặc tư vấn trực tiếp cho khách hàng những vấn đề pháp lý cần phải tuân thủ trong quá tình sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
  • Soan thảo hồ sơ thông tin Khách hàng cung cấp, hướng dẫn khách hàng hoàn thành hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật
  • Tiến hành nôp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam
  • Theo dõi tiến trình khi có quyêt định Thông báo xét nghiệm hình thức, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng
  • Soạn thảo công văn trả lời phúc đáp nếu có yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ.
  • Hoàn thành các thủ tục tạo cơ quan Nhà nước và chuyển giao đăng ký nhãn hiệu cho Khách hàng

Hồ sơ sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bản gốc
  • Giấy ủy quyền
  • Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh nghi nhận sửa đổi tên công ty hoặc địa chỉ công ty.
  • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ hoặc địa chỉ cũ.

Xem thêm : gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

=> Dịch vụ gia hạn nhãn hiệu hàng hóa

Leave A Reply

Your email address will not be published.